دلنوشته های برای دل خودم

تمام دلنوشته و خاطرات مدرسه ودانشگاه
و تمام حرف های ناگفته من که نتونستم بزنم....